آز مقاومت مصالح

يونس عليزاده وقاصلو

  • اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس يونس عليزاده وقاصلو
ترم بهار ۹۳-۹۴
زمان ۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها