آز سيستمهاي اندازه گيري

امير عبدالله

  • اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس امير عبدالله
ترم بهار ۹۳-۹۴
زمان شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها