آز علم مواد

علي صدوق ونيني

  • اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس علي صدوق ونيني
ترم بهار ۹۳-۹۴
زمان ۳شنبه(۷۳۰-۹۱۵)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها