آناليز عددي پيشرفته

محمدرضا حيراني نوبري

  • اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس محمدرضا حيراني نوبري
ترم پاييز ۸۹-۹۰
زمان (۸۰۰-۹۱۵)(۸۰۰-۹۱۵)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها