انتقال حرارت پيشرفته-تشعشع

رضا حسيني ابرده

  • اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس رضا حسيني ابرده
ترم پاييز ۸۹-۹۰
زمان (۱۵۰۰-۱۶۱۵)(۱۵۰۰-۱۶۱۵)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها