انتقال حرارت پيشرفته-وزشي

عباس عباسي

  • اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس عباس عباسي
ترم پاييز ۸۹-۹۰
زمان (۱۰۰۰-۱۱۱۵)(۱۰۰۰-۱۱۱۵)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها