تست غير مخرب پيشرفته

مهدي احمدي نجف آبادي

  • اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس مهدي احمدي نجف آبادي
ترم پاييز ۸۹-۹۰
زمان (۸۰۰-۹۱۵)(۸۰۰-۹۱۵)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها