ديناميک سيالات محاسباتي

محمدرضا حيراني نوبري

  • اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس محمدرضا حيراني نوبري
ترم بهار ۸۹-۹۰
زمان شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها