ترمو الاستيسيته

محمدرضا اسلامي

  • اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس محمدرضا اسلامي
ترم بهار ۸۹-۹۰
زمان ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۱۳۰)۱شنبه(۱۰۰۰-۱۱۳۰)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها