دروس آموزش کارشناسی

نام کد درس تعداد واحد گرايش پیش نیاز ها توضيحات
انرژي هاي تجديد پذير و کاربرد آن ها 2647563 مهندسي مکانيک
تدريس يار توليد مخصوص 2636210
تدريس يار عمليات حرارتي 2636550 مهندسي مکانيک-ساخت وتوليد
روش تحقيق و گزارش نويسي 2605702
رياضيات مهندسي 2653543 مهندسي مکانيک
مقدمه اي بر سيالات محاسباتي 2619303 مهندسي مکانيک-حرارت وسيالات
کاراموزي ۱ ساخت وتوليد 2637140 مهندسي مکانيک-ساخت وتوليد
کاراموزي ۱ مکانيک 2637130 مهندسي مکانيک
آز تاسيسات حرارتي وبرودتي 2622021 حرارت مرکزي وتهويه مطبوع ۱
آز ماشينهاي حرارتي 2622051 مهندسي مکانيک-حرارت وسيالات
موتورهاي احتراق داخلي
نيروگاه حرارتي
استاتيک 2631033 رياضي ۱
فيزيک *مکانيک
استاتيک 2010743 رياضي ۱
استاتيک ومقاومت مصالح 2010772 فيزيک *مکانيک
استاتيک ومقاومت مصالح 2010773 فيزيک *مکانيک
اصول عمليات حرارتي 2636543 متالورژي
الودگي محيطزيست 2629342 مهندسي مکانيک-حرارت وسيالات
شيمي عمومي ۱
الودگي محيطزيست 2629332 شيمي عمومي
امارواحتمالات مهندسي 2631203 مهندسي مکانيک-ساخت وتوليد
رياضي ۱
انتقال حرارت وازمايشگاه 2612454 ترموديناميک ۲ وازمايشگاه
اندازه گيري وسيستمهاي کنترل 2605452 کنترل اتوماتيک