دروس آموزش تحصیلات تکمیلی

نام کد درس تعداد واحد گرايش پیش نیاز ها توضيحات
(مباحث ويژه) مهندسي نيروگاههاي هسته اي 2683953 مهندسي مکانيک-ساخت وتوليد
(مباحث ويژه)طراحي عاملي آزمايش و ارزيابي قابليت اطمينان 2685173 مهندسي مكانيك-مهندسي جوش
آزمونهاي سريع دوام و تحليل پايايي 2686213 مهندسي قابليت اطمينان سامانه‌هاي مکانيکي-آموزش‌الکترونيکي
احتمالات و آمار مهندسي 2686102 مهندسي قابليت اطمينان سامانه‌هاي مکانيکي-آموزش‌الکترونيکي
ارزيابي قابليت اطمينان و ريسك سامانه هاي مهندسي 2686143 مهندسي قابليت اطمينان سامانه‌هاي مکانيکي-آموزش‌الکترونيکي
المان محدود 2686223 مهندسي قابليت اطمينان سامانه‌هاي مکانيکي-آموزش‌الکترونيکي
تحليل تلرانسهاي ابعادي و هندسي 2686243 مهندسي قابليت اطمينان سامانه‌هاي مکانيکي-آموزش‌الکترونيکي
تحليل قابليت اطمينان فازي 2686263 مهندسي قابليت اطمينان سامانه‌هاي مکانيکي-آموزش‌الکترونيکي
تدريس يار آزمونهاي سريع دوام و تحليل پايايي 2686210 مهندسي قابليت اطمينان سامانه‌هاي مکانيکي-آموزش‌الکترونيکي
تدريس يار احتمالات و آمار مهندسي 2686100 مهندسي قابليت اطمينان سامانه‌هاي مکانيکي-آموزش‌الکترونيکي
تدريس يار ارزيابي قابليت اطمينان و ريسك سامانه هاي مهندسي 2686140 مهندسي قابليت اطمينان سامانه‌هاي مکانيکي-آموزش‌الکترونيکي
تدريس يار المان محدود 2686220 مهندسي قابليت اطمينان سامانه‌هاي مکانيکي-آموزش‌الکترونيکي
تدريس يار تحليل تلرانسهاي ابعادي و هندسي 2686240 مهندسي قابليت اطمينان سامانه‌هاي مکانيکي-آموزش‌الکترونيکي
تدريس يار تحليل قابليت اطمينان فازي 2686260 مهندسي قابليت اطمينان سامانه‌هاي مکانيکي-آموزش‌الکترونيکي
تدريس يار تست غير مخرب پيشرفته 2686130 مهندسي قابليت اطمينان سامانه‌هاي مکانيکي-آموزش‌الکترونيکي
تدريس يار جوشكاري و بازرسي 2686180 مهندسي قابليت اطمينان سامانه‌هاي مکانيکي-آموزش‌الکترونيکي
تدريس يار خزش، خستگي، شکست 2686270 مهندسي قابليت اطمينان سامانه‌هاي مکانيکي-آموزش‌الکترونيکي
تدريس يار ديناميك ماشين و ارتعاشات 2686150 مهندسي قابليت اطمينان سامانه‌هاي مکانيکي-آموزش‌الکترونيکي
تدريس يار رياضيات 2686160 مهندسي قابليت اطمينان سامانه‌هاي مکانيکي-آموزش‌الکترونيکي
تدريس يار شبکه هاي عصبي فازي 2686310 مهندسي قابليت اطمينان سامانه‌هاي مکانيکي-آموزش‌الکترونيکي