دروس

نام کد درس تعداد واحد گرايش پیش نیاز ها توضيحات
آناليز مودال در سيستمهاي مکانيکي 2692153 مهندسي مکانيک-طراحي کاربردي
امتحان جامع 2626260 مهندسي مکانيک-تبديل انرژي
انتقال حرارت -تشعشع 2691443 مهندسي مکانيک-تبديل انرژي
تهويه پيشرفته 2691523 مهندسي مکانيک-تبديل انرژي
رساله 2690900 مهندسي مکانيک-تبديل انرژي
روشهاي انرژي 2692353 مهندسي مکانيک-طراحي کاربردي
روشهاي محاسباتي درديناميک سيالات۲ 2691513 مهندسي مکانيک-تبديل انرژي
رياضيات پيشرفته ۲ 2690193 مهندسي مکانيک-تبديل انرژي
سوخت و احتراق پيشرفته 2691393 مهندسي مکانيک-تبديل انرژي
طراحي بهينه قطعات مکانيکي 2692313 مهندسي مکانيک-طراحي کاربردي
مباحث برگزيده در تبديل انرژي 2691353 مهندسي مکانيک-تبديل انرژي
مباحث جديد در ترموديناميک 2691213 مهندسي مکانيک-تبديل انرژي
مباحث منتخب در انرژي 2691373 مهندسي مکانيک-تبديل انرژي
مباحث منتخب درطراحي جامدات 2692553 مهندسي مکانيک-طراحي کاربردي
مباحث منتخب درمکانيک کاربردي 2692543 مهندسي مکانيک-طراحي کاربردي
مکانيک شکست 2692173 مهندسي مکانيک-طراحي کاربردي
هيدروليک پيشرفته 2691303 مهندسي مکانيک-تبديل انرژي
کنترل غير خطي 2690143 مهندسي مکانيک-تبديل انرژي