دروس ارائه شده پاييز ۹۰-۹۱

نام استاد مکان زمان توضيحات
آناليز شکل دهي ورقهاي فلزي بيژن ملائي دارياني شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
آناليز عددي پيشرفته محمدرضا حيراني نوبري ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۴۱۵)۳شنبه(۱۳۰۰-۱۴۱۵)
آناليز عددي پيشرفته مهدي احمدي نجف آبادي ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۴۱۵)۳شنبه(۱۳۰۰-۱۴۱۵)
ابزارشناسي و ماشينکاري محمدرضا رازفر ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ارتعاشات سيستم هاي ممتد فيروز بختياري نژاد شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
الاستيسيته ۱ منوچهر صالحي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
المانهاي محدود عبدالرضا اوحدي همداني شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
انتقال حرارت پيشرفته-تشعشع رضا حسيني ابرده ۱شنبه(۷۴۵-۹۰۰)۳شنبه(۷۴۵-۹۰۰)
انتقال حرارت پيشرفته-هدايت حسن بصيرت تبريزي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
انتقال حرارت پيشرفته-وزشي عباس عباسي شنبه(۱۳۰۰-۱۴۱۵)۲شنبه(۱۳۰۰-۱۴۱۵)
تحليل تجربي تنش يونس عليزاده وقاصلو شنبه(۱۳۰۰-۱۴۱۵)۲شنبه(۱۳۰۰-۱۴۱۵)
ترموديناميک عالي مجيد صفاراول ۱شنبه(۱۴۳۰-۱۵۴۵)۳شنبه(۱۴۳۰-۱۵۴۵)
تست غير مخرب پيشرفته مهدي احمدي نجف آبادي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
جوشکاري ايرج ستاري فر ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۴۱۵)۳شنبه(۱۳۰۰-۱۴۱۵)
ديناميک سيالات محاسباتي محمدرضا حيراني نوبري ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
رياضيات پيشرفته۱ فيروز بختياري نژاد شنبه(۷۴۵-۹۰۰)۲شنبه(۷۴۵-۹۰۰)
رياضيات پيشرفته۱ شهريار فريبرز ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
رياضيات پيشرفته۱ مصطفي شمسي ۱شنبه(۱۴۴۵-۱۶۰۰)۳شنبه(۱۴۴۵-۱۶۰۰)
سمينار فرشاد برازنده ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۴۴۵)
سمينار مجيد صفاراول ۲شنبه(۱۳۰۰-۱۴۴۵)