دروس ارائه شده پاييز ۹۰-۹۱

نام استاد مکان زمان توضيحات
مکانيک شکست ايرج ستاري فر ۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
هيدروليک پيشرفته نادر منتظرين ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)