دروس ارائه شده

نام استاد مکان زمان توضيحات
هيدروليک پيشرفته نادر منتظرين (۱۰۰۰-۱۱۱۵)(۱۰۰۰-۱۱۱۵)
آناليز مودال در سيستمهاي مکانيکي فيروز بختياري نژاد شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
آناليز مودال در سيستمهاي مکانيکي فيروز بختياري نژاد شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
تهويه پيشرفته عباس عباسي شنبه(۱۳۳۰-۱۴۴۵)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۴۴۵)
طراحي بهينه قطعات مکانيکي محسن رضائيان اکبرزاده شنبه (۱۳۰۰_۱۴۱۵), ۲شنبه(۱۳۰۰_۱۴۱۵),(۰_۰)
طراحي بهينه قطعات مکانيکي محسن رضائيان اکبرزاده شنبه(۱۳۰۰-۱۴۱۵)۲شنبه(۱۳۰۰-۱۴۱۵)
مکانيک شکست ايرج ستاري فر ۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
مکانيک شکست حسين حسيني تودشکي ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مکانيک شکست ايرج ستاري فر ۲شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۴شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
مکانيک شکست ايرج ستاري فر ۲شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۴شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
مکانيک شکست ايرج ستاري فر ۲شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۴شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
مکانيک شکست ايرج ستاري فر ۲شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۴شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
مکانيک شکست ايرج ستاري فر ۲شنبه(۹۱۵_۱۰۳۰), ۴شنبه(۹۱۵_۱۰۳۰),(۰_۰)
مکانيک شکست حسين حسيني تودشکي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
مکانيک شکست ايرج ستاري فر ۲شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۴شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
هيدروليک پيشرفته نادر منتظرين ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
هيدروليک پيشرفته نادر منتظرين ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
هيدروليک پيشرفته نادر منتظرين ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
آناليز مودال در سيستمهاي مکانيکي فيروز بختياري نژاد شنبه(۸۰۰-۹۳۰)شنبه(۸۰۰-۹۳۰)
سوخت و احتراق پيشرفته بامداد لساني شنبه(۷۴۵-۹۱۵)شنبه(۷۴۵-۹۱۵)