دروس ارائه شده پاييز ۹۱-۹۲

نام استاد مکان زمان توضيحات
آناليز شکل دادن فلزات بيژن ملائي دارياني شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
آناليز عددي پيشرفته محمد محمدی اقدم ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۴۱۵)۳شنبه(۱۳۰۰-۱۴۱۵)
آناليز عددي پيشرفته محمدرضا حيراني نوبري ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۴۱۵)۳شنبه(۱۳۰۰-۱۴۱۵)
ارتعاشات سيستم هاي ممتد فيروز بختياري نژاد شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
الاستيسيته ۱ شهريار فريبرز ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۱۵)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۱۵)
انتقال حرارت پيشرفته-تشعشع رضا حسيني ابرده ۱شنبه(۷۴۵-۹۰۰)۳شنبه(۷۴۵-۹۰۰)
انتقال حرارت پيشرفته-وزشي عباس عباسي شنبه(۱۳۰۰-۱۴۱۵)۲شنبه(۱۳۰۰-۱۴۱۵)
تحليل تجربي تنش يونس عليزاده وقاصلو شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ترموديناميک عالي مجيد صفاراول ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تست غير مخرب پيشرفته مهدي احمدي نجف آبادي شنبه(۷۴۵-۹۰۰)۲شنبه(۷۴۵-۹۰۰)
جريان دوفازي گاز ذره حسن بصيرت تبريزي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
جوشکاري ايرج ستاري فر ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۴۱۵)۳شنبه(۱۳۰۰-۱۴۱۵)
ديناميک سيالات محاسباتي محمدرضا حيراني نوبري ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ديناميک پيشرفته منصور کبگانیان شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ديناميک گازپيشرفته۱ نادر منتظرين ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
رياضيات پيشرفته۱ فيروز بختياري نژاد شنبه(۷۴۵-۹۰۰)۲شنبه(۷۴۵-۹۰۰)
سمينار مجيد صفاراول ۲شنبه(۱۳۰۰-۱۴۴۵)
سمينار نادر منتظرين شنبه(۱۵۰۰-۱۶۴۵)
سمينار عليرضا فلاحي آرزودار ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۴۵)
سمينار فرشاد برازنده ۲شنبه(۱۳۰۰-۱۴۴۵)