دروس ارائه شده پاييز ۹۱-۹۲

نام استاد مکان زمان توضيحات
طراحي بهينه قطعات مکانيکي محسن رضائيان اکبرزاده شنبه(۱۳۰۰-۱۴۱۵)۲شنبه(۱۳۰۰-۱۴۱۵)
مکانيک شکست ايرج ستاري فر ۲شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۴شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)