دروس ارائه شده پاييز ۹۲-۹۳

نام استاد مکان زمان توضيحات
آز ترموديناميک رضا حسيني ابرده ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
آز ترموديناميک رضا حسيني ابرده ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
آز ترموديناميک رضا حسيني ابرده ۲شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
آز ترموديناميک رضا حسيني ابرده ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
آز ترموديناميک رضا حسيني ابرده ۳شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
آز کاربردهيدروليک وسيستم بادي سيدمهدي رضاعي شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
آز کاربردهيدروليک وسيستم بادي سيدمهدي رضاعي شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
ارتعاشات مکانيکي عبدالرضا اوحدي همداني شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
استاتيک فاطمه جليل ثاني ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
اصول ريخته گري مهدي احمدي نجف آبادي ۱شنبه(۷۳۰-۹۱۵)
امارواحتمالات مهندسي بيژن ملائي دارياني ۳شنبه(۷۳۰-۹۱۵)
انتقال حرارت ۲ رضا حسيني ابرده ۴شنبه(۷۳۰-۹۱۵)
انيورسال عمومي محمدرضا رازفر شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
تست غيرمخرب مهدي احمدي نجف آبادي ۳شنبه(۷۳۰-۹۱۵)
توربوماشين نادر منتظرين ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
توليدمخصوص امير عبدالله شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
زبان تخصصي داود بهمن پور ۴شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
سيستم هاي انتقال اب حسن رحيم زاده شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
طراحي اجزا۱ يونس عليزاده وقاصلو ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
طراحي اجزا۱ محسن رضائيان اکبرزاده ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)