دروس ارائه شده پاييز ۹۲-۹۳

نام استاد مکان زمان توضيحات
آناليز شکل دادن فلزات بيژن ملائي دارياني شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
آناليز عددي پيشرفته محمدرضا حيراني نوبري ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۴۱۵)۳شنبه(۱۳۰۰-۱۴۱۵)
آناليز عددي پيشرفته محمد محمدی اقدم ۱شنبه(۷۴۵-۹۰۰)۳شنبه(۷۴۵-۹۰۰)
ابزارشناسي و ماشينکاري محمدرضا رازفر ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ارتعاشات سيستم هاي ممتد فيروز بختياري نژاد شنبه(۱۳۰۰-۱۴۱۵)۲شنبه(۱۳۰۰-۱۴۱۵)
المانهاي محدود عبدالرضا اوحدي همداني شنبه(۷۴۵-۹۰۰)۲شنبه(۷۴۵-۹۰۰)
انتقال حرارت پيشرفته-تشعشع رضا حسيني ابرده ۱شنبه(۷۴۵-۹۰۰)۳شنبه(۷۴۵-۹۰۰)
انتقال حرارت پيشرفته-وزشي عباس عباسي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تحليل تجربي تنش يونس عليزاده وقاصلو شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ترموديناميک عالي مجيد صفاراول ۱شنبه(۱۴۳۰-۱۵۴۵)۳شنبه(۱۴۳۰-۱۵۴۵)
تست غير مخرب پيشرفته مهدي احمدي نجف آبادي شنبه(۷۴۵-۹۰۰)۲شنبه(۷۴۵-۹۰۰)
جوشکاري ايرج ستاري فر ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۴۴۵)۳شنبه(۱۳۰۰-۱۴۴۵)
ديناميک سيالات محاسباتي محمدرضا حيراني نوبري ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ديناميک پيشرفته منصور کبگانیان شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
رياضيات پيشرفته۱ شهريار فريبرز ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
رياضيات پيشرفته۱ فيروز بختياري نژاد شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
سمينار فرشاد برازنده ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۴۴۵)
سمينار نادر منتظرين شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
سمينار عليرضا فلاحي آرزودار ۲شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
سمينار علي صدوق ونيني شنبه(۱۴۳۰-۱۵۴۵)