دروس ارائه شده پاييز ۹۲-۹۳

نام استاد مکان زمان توضيحات
مکانيک شکست ايرج ستاري فر ۲شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۴شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
هيدروليک پيشرفته نادر منتظرين ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)