دروس ارائه شده پاييز ۹۳-۹۴

نام استاد مکان زمان توضيحات
(مباحث ويژه)طراحي عاملي آزمايش و ارزيابي قابليت اطمينان محسن رضائيان اکبرزاده شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
آناليز شکل دادن فلزات بيژن ملائي دارياني شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
آناليز عددي پيشرفته محمد محمدی اقدم ۱شنبه(۷۴۵-۹۰۰)۳شنبه(۷۴۵-۹۰۰)
آناليز عددي پيشرفته محمدرضا حيراني نوبري ۱شنبه(۷۴۵-۹۰۰)۳شنبه(۷۴۵-۹۰۰)
ابزارشناسي و ماشينکاري محمدرضا رازفر ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ارتعاشات سيستم هاي ممتد فيروز بختياري نژاد شنبه(۱۳۰۰-۱۴۱۵)۲شنبه(۱۳۰۰-۱۴۱۵)
انتقال حرارت پيشرفته-تشعشع رضا حسيني ابرده ۱شنبه(۷۴۵-۹۰۰)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
انتقال حرارت پيشرفته-وزشي عباس عباسي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
تحليل تجربي تنش يونس عليزاده وقاصلو شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تدريس يار قابليت اطمينان در طراحي اجزاي ماشين محسن رضائيان اکبرزاده ۳شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
ترموديناميک عالي مجيد صفاراول ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تست غير مخرب پيشرفته مهدي احمدي نجف آبادي شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
ديناميک سيالات محاسباتي محمدرضا حيراني نوبري ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۴۱۵)۳شنبه(۱۳۰۰-۱۴۱۵)
ديناميک پيشرفته منصور کبگانیان شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
روشهاي اندازه گيري پيشرفته حسن رحيم زاده شنبه(۱۳۰۰-۱۴۱۵)۲شنبه(۱۳۰۰-۱۴۱۵)
رياضيات پيشرفته۱ مصطفي شمسي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۱۵)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۱۵)
رياضيات پيشرفته۱ شهريار فريبرز ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
رياضيات پيشرفته۱ فيروز بختياري نژاد شنبه(۷۴۵-۹۰۰)۲شنبه(۷۴۵-۹۰۰)
سمينار علي صدوق ونيني شنبه(۱۴۳۰-۱۶۱۵)
سمينار نادر منتظرين ۲شنبه(۱۳۰۰-۱۴۴۵)