دروس ارائه شده بهار ۸۸-۸۹

نام استاد مکان زمان توضيحات
ارتعاشات مکانيکي عبدالرضا اوحدي همداني شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ارتعاشات مکانيکي فيروز بختياري نژاد شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
استاتيک منوچهر صالحي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
استاتيک منوچهر صالحي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
استاتيک مهدي احمدي نجف آبادي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
استاتيک يونس عليزاده وقاصلو شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
اصول ريخته گري مهدي احمدي نجف آبادي ۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
امارواحتمالات مهندسي محسن رضائيان اکبرزاده ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۴۵)
انتقال حرارت ۱ رضا حسيني ابرده شنبه(۷۴۵-۹۱۵)شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
انتقال حرارت ۲ رضا حسيني ابرده شنبه(۱۵۰۰-۱۶۴۵)
ترموديناميک ۱ نادر منتظرين جمعه(۷۳۰-۱۰۰۰)
ترموديناميک ۱ مجيد صفاراول جمعه(۷۰۰-۱۰۰۰)
ترموديناميک ۲ مجيد صفاراول ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
تست غيرمخرب مهدي احمدي نجف آبادي ۱شنبه(۷۳۰-۹۱۵)
توانايي ماشينکاري محمدرضا رازفر ۱شنبه(۷۳۰-۹۱۵)
توربوماشين نادر منتظرين ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
توربين گازوموتورجت محمدجعفر کرماني ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
توليدمخصوص عبدالرضا رحيمي ۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تکنولوژي روشهاي جوشکاري ايرج ستاري فر ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۴۵)
حرارت مرکزي وتهويه مطبوع ۱ عباس عباسي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)