دروس ارائه شده بهار ۸۸-۸۹

نام استاد مکان زمان توضيحات
آناليز شکل دادن فلزات بيژن ملائي دارياني شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
آناليز عددي پيشرفته محمدرضا حيراني نوبري شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
آناليز عددي پيشرفته مهدي احمدي نجف آبادي شنبه(۷۴۵-۹۱۵)شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
ارتعاشات اتفاقي محسن بهرامي شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
ارتعاشات سيستم هاي ممتد عبدالرضا اوحدي همداني ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
الاستيسيته ۱ شهريار فريبرز ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
المانهاي محدود محمدرضا اسلامي شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
برنامه ريزي وکنترل توليد وکيفيت عبدالرضا رحيمي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تئوري صفحات وپوسته ها محمود شاکري ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
تبديل مستقيم انرژي رضا حسيني ابرده ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
ترمو الاستيسيته محمدرضا اسلامي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
توربولانس حسن بصيرت تبريزي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
جوشکاري ايرج ستاري فر ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
ديناميک سيالات عددي براي جريانهاي قابل تراکم محمدجعفر کرماني ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
ديناميک سيالات محاسباتي پرويز قدیمی شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
ديناميک سيالات محاسباتي محمدرضا حيراني نوبري شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
ديناميک گازپيشرفته۱ نادر منتظرين ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
رفتار سازه هاي مركب در بار ضربه مجتبي صديقي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
روشهاي اندازه گيري پيشرفته حسن رحيم زاده ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
رياضيات پيشرفته۱ فيروز بختياري نژاد شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)