دروس ارائه شده بهار ۸۸-۸۹

نام استاد مکان زمان توضيحات
سوخت و احتراق پيشرفته بامداد لساني شنبه(۷۴۵-۹۱۵)شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
طراحي بهينه قطعات مکانيکي محسن رضائيان اکبرزاده شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
مکانيک شکست ايرج ستاري فر ۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)