دروس ارائه شده بهار ۸۹-۹۰

نام استاد مکان زمان توضيحات
آبرساني شهري و فاضلاب عباس عباسي ۱شنبه(۸۰۰-۹۳۰)۱شنبه(۸۰۰-۹۳۰)
آز ترموديناميک رضا حسيني ابرده ۲شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
آز ترموديناميک رضا حسيني ابرده ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
آز ديناميک وارتعاشات مهيار نراقي ۲شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
آز ديناميک وارتعاشات مهيار نراقي ۱شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
آز ديناميک وارتعاشات مهيار نراقي شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
آز ديناميک وارتعاشات مهيار نراقي شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
آز ديناميک وارتعاشات مهيار نراقي ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
آز سيستمهاي اندازه گيري امير عبدالله ۲شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
آز سيستمهاي اندازه گيري امير عبدالله ۳شنبه(۱۷۳۰-۱۹۳۰)
آز سيستمهاي اندازه گيري امير عبدالله ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
آز سيستمهاي اندازه گيري امير عبدالله ۲شنبه(۱۷۳۰-۱۹۳۰)
آز علم مواد علي صدوق ونيني ۱شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
آز علم مواد علي صدوق ونيني ۳شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
آز متالورژي وعمليات حرارتي عليرضا فلاحي آرزودار ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
آز مقاومت مصالح يونس عليزاده وقاصلو ۱شنبه(۱۷۳۰-۱۹۳۰)
آز مقاومت مصالح يونس عليزاده وقاصلو ۳شنبه(۱۷۳۰-۱۹۳۰)
آز مقاومت مصالح يونس عليزاده وقاصلو شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
آز مقاومت مصالح فاطمه جليل ثاني ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
آز مقاومت مصالح فاطمه جليل ثاني ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)