دروس ارائه شده بهار ۸۹-۹۰

نام استاد مکان زمان توضيحات
آناليز شکل دادن فلزات بيژن ملائي دارياني شنبه(۱۰۰۰-۱۱۳۰)شنبه(۱۰۰۰-۱۱۳۰)
آناليز عددي پيشرفته مهدي احمدي نجف آبادي ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۱۳۰)۱شنبه(۱۰۰۰-۱۱۳۰)
آناليز عددي پيشرفته محمدرضا حيراني نوبري شنبه(۸۰۰-۹۳۰)شنبه(۸۰۰-۹۳۰)
آناليز مودال در سيستمهاي مکانيکي فيروز بختياري نژاد شنبه(۸۰۰-۹۳۰)شنبه(۸۰۰-۹۳۰)
اتوماسيون در توليد سيدمهدي رضاعي ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
ارتعاشات سيستم هاي ممتد عبدالرضا اوحدي همداني ۱شنبه(۸۰۰-۹۳۰)۱شنبه(۸۰۰-۹۳۰)
المانهاي محدود محمدرضا اسلامي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
برنامه ريزي وکنترل توليد وکيفيت عبدالرضا رحيمي ۱شنبه(۸۰۰-۹۳۰)۱شنبه(۸۰۰-۹۳۰)
تئوري صفحات وپوسته ها محمود شاکري شنبه(۱۰۰۰-۱۱۳۰)شنبه(۱۰۰۰-۱۱۳۰)
تبديل مستقيم انرژي رضا حسيني ابرده ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
ترمو الاستيسيته محمدرضا اسلامي ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۱۳۰)۱شنبه(۱۰۰۰-۱۱۳۰)
توربولانس حسن بصيرت تبريزي شنبه(۱۰۰۰-۱۱۳۰)شنبه(۱۰۰۰-۱۱۳۰)
خزش ¸ خستگي و شکست عليرضا فلاحي آرزودار ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۱۳۰)۱شنبه(۱۰۰۰-۱۱۳۰)
ديناميک سيالات عددي براي جريانهاي قابل تراکم محمدجعفر کرماني ۱شنبه(۸۰۰-۹۳۰)۱شنبه(۸۰۰-۹۳۰)
ديناميک سيالات محاسباتي محمدرضا حيراني نوبري شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
ديناميک سيالات محاسباتي سيد حسين موسوی زادگان ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ديناميک گازپيشرفته۱ نادر منتظرين ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۱۳۰)۱شنبه(۱۰۰۰-۱۱۳۰)
رفتارمکانيکي مواد علي صدوق ونيني شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
رياضيات پيشرفته۱ فيروز بختياري نژاد شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
سمينار محمدرضا رازفر شنبه(۱۷۰۰-۱۹۰۰)