دروس ارائه شده بهار ۸۹-۹۰

نام استاد مکان زمان توضيحات
آناليز مودال در سيستمهاي مکانيکي فيروز بختياري نژاد شنبه(۸۰۰-۹۳۰)شنبه(۸۰۰-۹۳۰)
سوخت و احتراق پيشرفته بامداد لساني ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مکانيک شکست ايرج ستاري فر ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)