دروس ارائه شده بهار ۹۰-۹۱

نام استاد مکان زمان توضيحات
آناليز شکل دادن فلزات بيژن ملائي دارياني شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
آناليز عددي پيشرفته محمد محمدی اقدم شنبه(۷۴۵-۹۰۰)۲شنبه(۷۴۵-۹۰۰)
آناليز عددي پيشرفته محمدرضا حيراني نوبري شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
اتوماسيون در توليد فرشاد برازنده ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
ارتعاشات سيستم هاي ممتد عبدالرضا اوحدي همداني ۱شنبه(۷۴۵-۹۰۰)۳شنبه(۷۴۵-۹۰۰)
المانهاي محدود محمدرضا اسلامي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
برنامه ريزي وکنترل توليد وکيفيت عبدالرضا رحيمي ۱شنبه(۷۴۵-۹۰۰)۳شنبه(۷۴۵-۹۰۰)
تئوري صفحات وپوسته ها محمود شاکري ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۴۴۵)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۴۴۵)
تبديل مستقيم انرژي رضا حسيني ابرده ۱شنبه(۷۴۵-۹۰۰)۳شنبه(۷۴۵-۹۰۰)
ترمو الاستيسيته محمدرضا اسلامي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تست غير مخرب پيشرفته مهدي احمدي نجف آبادي شنبه(۷۴۵-۹۰۰)۲شنبه(۷۴۵-۹۰۰)
تهويه پيشرفته عباس عباسي شنبه(۱۳۳۰-۱۴۴۵)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۴۴۵)
توربولانس حسن بصيرت تبريزي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
خزش ¸ خستگي و شکست عليرضا فلاحي آرزودار شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ديناميک سيالات عددي براي جريانهاي قابل تراکم محمدجعفر کرماني شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
ديناميک سيالات محاسباتي پرويز قدیمی ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
ديناميک سيالات محاسباتي محمدرضا حيراني نوبري شنبه(۷۴۵-۹۰۰)۲شنبه(۷۴۵-۹۰۰)
ديناميک گازپيشرفته۱ نادر منتظرين ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
رفتار سازه هاي مركب در بار ضربه مجتبي صديقي شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
رفتارمکانيکي مواد علي صدوق ونيني شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)