دروس ارائه شده بهار ۹۰-۹۱

نام استاد مکان زمان توضيحات
تهويه پيشرفته عباس عباسي شنبه(۱۳۳۰-۱۴۴۵)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۴۴۵)
مکانيک شکست حسين حسيني تودشکي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
مکانيک شکست ايرج ستاري فر ۲شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۴شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)