دروس ارائه شده بهار ۹۱-۹۲

نام استاد مکان زمان توضيحات
آناليز شکل دهي ورقهاي فلزي بيژن ملائي دارياني شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
آناليز عددي پيشرفته محمد محمدی اقدم شنبه(۷۴۵-۹۰۰)۲شنبه(۷۴۵-۹۰۰)
آناليز عددي پيشرفته محمدرضا حيراني نوبري شنبه(۱۳۳۰-۱۴۴۵)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۴۴۵)
آناليز مودال در سيستمهاي مکانيکي فيروز بختياري نژاد شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
اتوماسيون در توليد فرشاد برازنده شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
ارتعاشات سيستم هاي ممتد عبدالرضا اوحدي همداني ۱شنبه(۷۴۵-۹۰۰)۳شنبه(۷۴۵-۹۰۰)
الاستيسيته ۱ منوچهر صالحي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
المانهاي محدود محمدرضا اسلامي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
برنامه ريزي وکنترل توليد وکيفيت عبدالرضا رحيمي ۱شنبه(۷۴۵-۹۰۰)۳شنبه(۷۴۵-۹۰۰)
تئوري صفحات وپوسته ها محمود شاکري ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۴۴۵)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۴۴۵)
تبديل مستقيم انرژي رضا حسيني ابرده ۱شنبه(۷۴۵-۹۰۰)۳شنبه(۷۴۵-۹۰۰)
ترمو الاستيسيته محمدرضا اسلامي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تست غير مخرب پيشرفته مهدي احمدي نجف آبادي شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
توربولانس حسن بصيرت تبريزي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
خزش ¸ خستگي و شکست عليرضا فلاحي آرزودار شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ديناميک سيالات محاسباتي محمود غياثی شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
ديناميک سيالات محاسباتي محمدرضا حيراني نوبري شنبه(۷۴۵-۹۰۰)۲شنبه(۷۴۵-۹۰۰)
رباتيک (سينماتيک و ديناميک) محسن بهرامي شنبه(۷۴۵-۹۰۰)۲شنبه(۷۴۵-۹۰۰)
رفتار سازه هاي مركب در بار ضربه مجتبي صديقي شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
رفتارمکانيکي مواد علي صدوق ونيني شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)