دروس ارائه شده بهار ۹۲-۹۳

نام استاد مکان زمان توضيحات
آز ترموديناميک رضا حسيني ابرده ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
آز ترموديناميک رضا حسيني ابرده ۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
آز ترموديناميک رضا حسيني ابرده ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
آز کاربردهيدروليک وسيستم بادي سيدمهدي رضاعي ۲شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
آز کاربردهيدروليک وسيستم بادي سيدمهدي رضاعي شنبه(۱۷۳۰-۱۹۳۰)
آز کاربردهيدروليک وسيستم بادي سيدمهدي رضاعي ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
استاتيک محمد محمدی اقدم ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
استاتيک منوچهر صالحي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
امارواحتمالات مهندسي بيژن ملائي دارياني شنبه(۱۷۳۰-۱۹۳۰)
انتقال حرارت ۲ رضا حسيني ابرده ۴شنبه(۷۳۰-۹۱۵)
انيورسال عمومي محمدرضا رازفر شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
ترموديناميک ۲ مجيد صفاراول ۱شنبه(۱۵۳۰-۱۷۰۰)۳شنبه(۱۵۳۰-۱۷۰۰)
توانايي ماشينکاري محمدرضا رازفر ۲شنبه(۷۳۰-۹۱۵)
تکنولوژي روشهاي جوشکاري ايرج ستاري فر ۱شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
حرارت مرکزي وتهويه مطبوع ۱ عباس عباسي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
ديناميک ۲ منصور کبگانیان شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
روشهاي توليدوکارگاه امير عبدالله ۲شنبه(۱۶۰۰-۱۹۰۰)
زبان تخصصي داود بهمن پور ۳شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
طراحي اجزا۱ يونس عليزاده وقاصلو ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
طراحي اجزا۲ محسن رضائيان اکبرزاده ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)