دروس ارائه شده بهار ۹۲-۹۳

نام استاد مکان زمان توضيحات
(مباحث ويژه) مهندسي نيروگاههاي هسته اي ايرج ستاري فر ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
آناليز شکل دهي ورقهاي فلزي بيژن ملائي دارياني شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
آناليز عددي پيشرفته محمدرضا حيراني نوبري شنبه(۱۳۳۰-۱۴۴۵)۲شنبه(۱۳۱۵-۱۴۴۵)
آناليز عددي پيشرفته محمد محمدی اقدم ۱شنبه(۷۴۵-۹۰۰)۳شنبه(۷۴۵-۹۰۰)
ابزارشناسي و ماشينکاري محمدرضا رازفر ۱شنبه(۷۴۵-۹۰۰)۳شنبه(۷۴۵-۹۰۰)
ارتعاشات سيستم هاي ممتد عبدالرضا اوحدي همداني ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
الاستيسيته ۱ منوچهر صالحي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
المانهاي محدود محمدرضا اسلامي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۴۴۵)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۴۴۵)
تئوري صفحات وپوسته ها محمود شاکري ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۴۴۵)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۴۴۵)
تبديل مستقيم انرژي رضا حسيني ابرده ۱شنبه(۷۴۵-۹۰۰)۳شنبه(۷۴۵-۹۰۰)
تحليل تلرانسهاي ابعادي و هندسي محسن رضائيان اکبرزاده شنبه(۱۸۰۰-۱۹۳۰)۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
تدريس يار جوشكاري و بازرسي ايرج ستاري فر ۳شنبه(۱۸۰۰-۱۹۳۰)
ترمو الاستيسيته محمدرضا اسلامي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
توربولانس حسن بصيرت تبريزي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
جوشكاري و بازرسي ايرج ستاري فر ۱شنبه(۱۸۰۰-۱۹۳۰)۴شنبه(۷۴۵-۹۰۰)
خزش ¸ خستگي و شکست عليرضا فلاحي آرزودار شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
ديناميک سيالات محاسباتي محمدرضا حيراني نوبري شنبه(۷۴۵-۹۰۰)۲شنبه(۷۴۵-۹۰۰)
ديناميک سيالات محاسباتي سيد حسين موسوی زادگان شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
ديناميک گازپيشرفته۱ نادر منتظرين ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
رفتار سازه هاي مركب در بار ضربه مجتبي صديقي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)