دروس ارائه شده بهار ۹۲-۹۳

نام استاد مکان زمان توضيحات
مکانيک شکست ايرج ستاري فر ۲شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۴شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)