دروس ارائه شده بهار ۹۳-۹۴

نام استاد مکان زمان توضيحات
آبرساني شهري و فاضلاب عباس عباسي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
آز ترموديناميک رضا حسيني ابرده ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
آز ترموديناميک رضا حسيني ابرده ۱شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
آز ترموديناميک رضا حسيني ابرده ۳شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
آز ترموديناميک رضا حسيني ابرده ۴شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
آز سيستمهاي اندازه گيري امير عبدالله شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
آز سيستمهاي اندازه گيري امير عبدالله شنبه(۱۷۳۰-۱۹۳۰)
آز سيستمهاي اندازه گيري امير عبدالله ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
آز سيستمهاي اندازه گيري امير عبدالله ۱شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
آز سيستمهاي اندازه گيري امير عبدالله ۲شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
آز سيستمهاي اندازه گيري امير عبدالله شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
آز علم مواد علي صدوق ونيني ۳شنبه(۷۳۰-۹۱۵)
آز مقاومت مصالح يونس عليزاده وقاصلو ۳شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
آز مقاومت مصالح فاطمه جليل ثاني ۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
آز مقاومت مصالح يونس عليزاده وقاصلو ۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
آز مقاومت مصالح فاطمه جليل ثاني ۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
آز مقاومت مصالح يونس عليزاده وقاصلو ۱شنبه(۱۷۳۰-۱۹۳۰)
آز مکاترونيک فرشاد برازنده ۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
آز مکاترونيک فرشاد برازنده ۳شنبه(۱۷۳۰-۱۹۳۰)
استاتيک منوچهر صالحي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)