دروس ارائه شده بهار ۹۳-۹۴

نام استاد مکان زمان توضيحات
آناليز مودال در سيستمهاي مکانيکي فيروز بختياري نژاد شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)