آزمایشگاه­های تحقیقاتی

 
جستجو
نام آزمایشگاه نام استاد
 
 

 

 

آزمايشگاه آکوستيک

سرپرست : عبدالرضا اوحدي همداني

آزمايشگاه ارتعاشات و کنترل

سرپرست : فيروز بختياري نژاد

آزمايشگاه تبديل انرژی

سرپرست : رضا حسيني ابرده

آزمايشگاه تخصصي جوشکاری

سرپرست : ايرج ستاري فر

آزمايشگاه رباتهای سيار

سرپرست : مهيار نراقي

آزمايشگاه رباتيک و اتوماسيون

سرپرست : محسن بهرامي

آزمايشگاه ماشينکاری

سرپرست : عبدالرضا رحيمي

آزمايشگاه مواد مرکب

سرپرست : مجتبي صديقي

آزمایشگاه خوردگی و سازگاري زيستي

سرپرست : علي صدوق ونيني