آزمايشگاه سيستم‌هاي اندازه‌گيري دقيق

آزمايشگاه سيستم‌هاي اندازه‌گيري دقيق

  • معرفي

در اين آزمايشگاه دانشجويان با ساختمان و كاربرد وسايل اندازه‌گيري نظير پروفيل پروژكتور، كمپراتور الكتريكي، كمپراتور بادي، كلينومتر و در مقاطع بالاتر با وسايلي نظير تلسكوپ محوري با تراز دقيق و مجموعه اندازه‌گيري آشنا مي‌شوند.