آزمايشگاه ترموديناميک

آزمايشگاه ترموديناميک

  • معرفي

آشنايي با زمينه‌هاي گوناگون پديده‌ها و مباني علم ترموديناميك و همچنين آموزش‌هايي درباره موتورهاي درونسوز و برونسوز در اين آزمايشگاه انجام مي‌گيرد.