آزمایشگاه علم مواد

آزمایشگاه علم مواد

  • معرفي

نمونه‌سازي، پرداخت سطح و عكسبرداري ميكروسكپي، شناخت ساختار آلياژ، سختي‌سنجي به روش برنيل و ويكرز، عمليات حرارتي و مكانيكي فلزات، تعيين ساختار ميكروسكپي و ماكروسكپي و بررسي آنها، پوشش مواد و پايداري، بررسي مقاومت در مقابل خوردگي و اكسايش از جمله توانايي‌هاي تحقيقاتي اين آزمايشگاه محسوب مي‌شود. تجهيزات موجود امكان بررسي رفتار مكانيكي مواد، بررسي سطوح شكست و نسبت آن با رفتار مكانيكي، ساختار و بررسي عيوب فلزي را ممكن مي‌سازد.