آزمايشگاه ارتعاشات و کنترل

آزمايشگاه ارتعاشات و کنترل

  • معرفي

اندازه‌گيري، شناسايي و تحليل بسامدهاي مجموعه‌هاي ارتعاشي پيوسته و گسسته با دستگاه‌هاي لرزش‌سنج و لرزش‌نگار و كاهش يا محدود كردن دامنه ارتعاش با استفاده از حساسه‌ها و عملگرهاي هوشمند از اهداف و برنامه‌هاي اين آزمايشگاه تحقيقاتي است.