آزمايشگاه رباتيک و اتوماسيون

آزمايشگاه رباتيک و اتوماسيون

  • معرفي

اين آزمايشگاه داراي دو ربات آموزشي و يك ربات صنعتي است كه يكي از آنها ساخت اين مركز است. آزمايشگاه بيشتر جنبه پژوهشي دارد و قادر است در كارهاي آموزشي دانشجويان نيز مشاركت نمايد. اين مركز در زمينه ساخت و بكارگيري دستگاهها و همچنين مجموعه‌هاي خودكار در صنعت، تحقيق مي‌كند.