آزمايشگاه تبديل انرژی

آزمايشگاه تبديل انرژی

  • معرفي

در اين آزمايشگاه مي‌توان  درباره خواص ترموفيزيكي، الكتريكي و شيميايي موادي كه در فرآيندهاي مختلف تبديل مستقيم انرژي نقش مؤثر و تعيين‌كننده‌اي دارند، تحقيق نمود. علاوه بر اين در زمينه‌هاي مختلف بهينه‌سازي مصرف انرژي حرارتي، الكتريكي و مكانيكي پژوهش‌هاي موردنظر ارائه مي‌گردد.

همچنين مي‌توان مواد و فرآيندهاي با بازده بهتر و عملكرد مناسب‌تر را شناسايي و معرفي نمود، يا استاندارد مورد قبول را براي آنها تنظيم و يا با استانداردهاي موجود تطبيق داد. راندمان و ضريب عملكرد مبدل‌هاي تبديل مستقيم انرژي، نظير فتوسل، پيل سوختي، ترموالكتريك و ... را اندازه‌گيري و يا محاسبه نمود.