آزمايشگاه ديناميک ماشين و ارتعاشات

آزمايشگاه ديناميک ماشين و ارتعاشات

  • معرفي

آشنايي نزديك با پديده‌هاي ديناميك در دستگاه‌هاي صنعتي و كار عملي در زمينه‌هاي گوناگون تئوري ماشين در اين آزمايشگاه انجام مي‌گيرد.