آزمايشگاه طراحی و ساخت به كمك كامپيوتر

آزمايشگاه طراحی و ساخت به كمك كامپيوتر

  • معرفي

اين مركز به منظور آموزش و آشنايي دانش‌پژوهان با طراحي به كمك رايانه راه‌اندازي شده است. تهيه و تنظيم برنامه‌ها و نرم‌افزارهاي علمي، پژوهشي و كاربردي از جمله فعاليت‌هايي است كه در اين آزمايشگاه انجام مي‌گيرد.