كارگاه اتومکانيک

كارگاه اتومکانيک

  • معرفي

آموزش چگونگي كاركرد موتورهاي درونسوز و آشنايي نزديك با اجزاي گوناگون اين موتورها از ويژگيهاي اين كارگاه است. در اين واحد مي‌توان در زمينه‌هاي گوناگون موتورهاي درونسوز و قطعات خودرو به كاوش و بررسي پرداخت.