کارگاه ماشين‌های کنترل عددی

کارگاه ماشين‌های کنترل عددی

  • معرفي

در اين كارگاه به وسيله فرز نيمه صنعتي دكل، ماشين‌هاي فرز آموزشي امكو و تراش آموزشي، دانشجويان ضمن آموزش علمي، برنامه‌نويسي و تهيه برنامه قطعات مختلف آموزشي را بر روي ماشين‌هاي تراش و فرز فرا مي‌گيرند. بازسازي برنامه بر روي كاغذ و رايانه انجام مي‌گيرد و پس از تأييد برنامه مستقيماً بر روي ماشين وارد و قطعه توليد مي‌شود.