کارگاه توانايی ماشينکاری

کارگاه توانايی ماشينکاری

  • معرفي

در اين واحد چگونگي برش فلزات، كيفيت سطح تراشيده شده و بررسي دقت قسمت‌هاي مختلف ماشين‌ابزار قابل بررسي خواهد بود. همچنين تأثير متغيرهاي تراشكاري عمق برش، پيشروي و سرعت برش، بر روي بازده تراشكاري، كيفيت سطح تراشيده شده و عمر ابزار با استفاده از تعيين نيروهاي ناشي از براده به كمك دستگاه لگام (دينامومتر)، صورت مي‌گيرد.