نام: سید سلمان نورآذر

مسئولیت: رئیس دانشکده

نام:يونس عليزاده وقاصلو

مسئولیت:معاون تحصیلات تکمیلی معاون پژوهشی

نام:مهندس عباس کریمی

مسئولیت:مسئول مالی و اداری

نام:افشین تقوایی پور

مسئولیت: معاون آموزشی

نام:عبدالرضا رحيمي

مسئولیت: مدير گروه ساخت وتولید

نام:حمید نادران

مسئولیت: مدير گروه حرارت وسیالات

نام:مهيار نراقي

مسئولیت: مدير گروه طراحی جامدات

نام:محسن خواجه زاده

مسئولیت: مديريت سايت كامپيوتر