نام: سید سلمان نورآذر

مسئولیت: رئیس دانشکده

نام:عباس عباسي

مسئولیت:معاون تحصیلات تکمیلی

نام:منوچهر صالحي

مسئولیت: معاون آموزشی

نام:مهيار نراقي

مسئولیت: مدير گروه طراحی جامدات

نام:عبدالرضا رحيمي

مسئولیت: مدير گروه ساخت وتولید

نام:حمید نادران

مسئولیت: مدير گروه حرارت وسیالات مديريت سايت كامپيوتر