نام:رضا حسيني ابرده

مسئولیت: رئیس دانشکده

نام:عباس عباسي

مسئولیت:معاون تحصیلات تکمیلی

نام:بيژن ملائي دارياني

مسئولیت: معاون پژوهشی

نام:محمدجعفر کرماني

مسئولیت: معاون آموزشی

نام:علی کمالی

مسئولیت: معاون مالی و اداری

نام:مهيار نراقي

مسئولیت: مدير گروه طراحی جامدات

نام:نادر منتظرين

مسئولیت: مدير گروه حرارت وسیالات

نام:مهدي احمدي نجف آبادي

مسئولیت: مدير گروه ساخت وتولید

نام:حمید نادران

مسئولیت: مديريت سايت كامپيوتر