دفترچه تلفن

نام شماره تلفن توضيحات
 
نام شماره تلفن توضيحات
اعضاي هيات علمی دانشكده -
-------------------------------- ------------ -----------------------------------------------------------------
آرزو بهروز ۳۴۵۴ استاد
آقا مير سليم مصطفي ۳۴۳۳ استادیار
احمدي نجف آبادي مهدي ۳۴۳۱ دانشیار-معاون مالی اداری دانشکده
اخلاقي مهدي ۳۴۱۹ استاد- بازنشسته
اسلامي محمد رضا ۳۴۱۶ استاد
اوحدي همداني عبدالرضا ۳۴۸۴ استاد- مدیرتحصیلات تکمیلی دانشگاه
بختياري‌نژاد فيروز ۳۴۱۷ استاد
برازنده فرشاد ۳۴۴۲ دانشیار
بصيرت تبريزي حسن ۳۴۵۵ استاد- بازنشسته
بهرامي محسن ۳۴۵۷ استاد
بهمن‌پور داوود ۳۴۲۹ مربی- بازنشسته
بيگلري فريدرضا ۳۴۳۴ دانشیار
جليل‌ثاني فاطمه ۳۴۱۱ مربی
حسيني ابرده سیدرضا ۳۴۳۳ استاد -رئیس دانشکده
حيراني نوبري محمدرضا ۳۴۱۲ استاد
دامنگير ابراهيم ۳۴۵۲ استادیار- بازنشسته
دانش پژوه میترا ۳۴۱۴ استادیار
رازفر محمد رضا ۳۴۵۸ استاد
رحيم زاده حسن ۳۴۲۰ استاد
رحيمي عبدالرضا ۳۴۳۱ دانشیار
رضائيان محسن ۳۴۷۰ استادیار
رضاعي سيد مهدي ۳۴۴۵ استاد
ستاري فر ايرج ۳۴۲۶ دانشیار
شاکري محمود ۳۴۳۲ استاد
صادقي محمد علي ۳۴۱۸ استادیار- بازنشسته
صالحي منوچهر ۳۴۴۷ استاد- معاون آموزشی دانشکده ورئیس قطب علمی سازه ها و سامانه های دینامکی هوشمند
صدوق ونيني سيدعلي ۳۴۵۰ استاد
صديقي مجتبي ۳۴۴۸ استاد
صفار اول مجيد ۳۴۲۳ استاد
عباسي عباس ۳۴۲۵ استاد-مدیرتحصیلات تکمیلی دانشکده
عبدالله امير ۳۴۴۶ دانشیار
عليزاده يونس ۳۴۲۴ دانشیار
فريبرز شهريار ۳۴۶۰ استاد
فريبرزي ناصر ۳۴۲۸ مربی- بازنشسته
فلاحي عليرضا ۳۴۵۳ دانشیار
کبگانيان منصور ۳۴۵۶ استاد
کرماني محمد جعفر ۳۴۲۱ دانشیار
کمالی ایگلی علی ۳۴۴۳ استادیار-معاون مالی و اداری دانشکده
محمدي اقدم محمد ۳۴۲۹ استاد
ملائي دارياني بیژن ۳۴۱۳ استاد- معاون پژوهشی دانشکده
نادران طحان حمید ۳۴۴۰ استادیار- سرپرست مرکز محاسبات دانشکده
نراقي مهيار ۳۴۴۹ دانشیار
نور آذر سيد سلمان ۳۴۵۱ دانشیار
--------------------------- ------------ --------------------------------------------------------------------
کارکنان اداري دانشكده -
--------------------------- ------------ --------------------------------------------------------------------
اربابیان محمدرضا ۳۴۳۹ مدیر شبکه-کارشناس ارشد فراوري داده ها
احمدي بني غلامحسين ۳۴۷۴-۳۴۹۰ کارشناس آزمايشگاه انتقال حرارت
اکبرزاده جعفري محمد ۳۴۳۸ کمک کارشناس فراوري داده ها
امين اصنافي بهناز ۳۴۰۳ کارشناس خدمات آموزشي
بوربور اکبر ۳۴۰۹ تحصیلات تکمیلی
جمالفر محمود ۳۴۷۸ تکنسين
جوادي حجت ۳۴۶۹ تکنسين
جودت کردلر حسين ۳۴۸۳ کارشناس ارشد آموزشي
حیدری مهری ۶۶۹۵۲۲۸۱ تحصیلات تکمیلی
حسين زاده بهرام ۳۴۷۸ کارشناس ارشد آموزشي
حسيني سيد مهدي ۳۴۶۱ کارمند امور اداري
حبيب الهي محمد جواد ۳۴۷۸ کارشناس آموزشي
خجسته مرادي معصومه ۳۴۰۵ مسئول امور پژوهشي
رحماني ابراهيم ۳۲۰۳ کارشناس آموزشي
شادي محمدرضا ۳۴۶۱ نامه رسان
شجاعي مجيد ۳۲۸۹ تکنسين
صابري قمي علي ۳۴۷۴-۳۴۹۰ کارشناس آزمایشگاه سیالات
رضوان نصب ۳۴۰۳ کمک کارشناس آموزشي
فرج نژاد مژده ۳۴۳۷ کارشناس خدمات آموزشي ( تحصيلات تکميلي)
قبادي حجت ۳۲۸۹ تکنسين
زهره حضرتی ۳۴۰۰ مسئول دفتر دانشکده
قلي پور مهدي ۳۴۹۶-۳۴۰۱ امین اموال و آز عملیات حرارتی
کارشناس محسن ۳۴۶۹ کارشناس خدمات آموزشي
گودرزي ابراهيم ۳۴۸۳ تکنسين
محسني اسماعيل ۳۴۸۳ کارشناس ارشد آموزشي
مهدوي سعدلو رامين ۳۲۸۹ کارشناس آموزشي
نادري علي ۳۴۷۷ تکنسين
نوری محسن ۳۴۰۱-۳۴۶۱ عامل مالی
-------------------------- ------------ -----------------------------------------------------
آزمایشگاه ها و کارگاه ها --
--------------------------- ------------ ------------------------------------------------------
آز قطب هاي علمي ۳۴۶۵
آز تحقیقاتی ربات هاي سيار ۳۴۷۱
آز مقاومت مصالح ۳۴۹۳
آز تحقیقاتی اکوستيک ۳۴۹۵
آزمايشگاه انتقال حرارت ۳۴۹۰
آز اندازه گير ي دقيق ۳۴۸۰
آز تحقيقاتي ارتعاشات و کنترل ۳۴۷۵
آز تحقيقاتي ديناميک وکنترل ۳۴۶۳
آز ترموديناميک ۳۴۸۹
آز تست غير مخرب ۳۴۶۶
آز ديناميک وارتعاشات ۳۴۶۳
آز راديو گرافي ۳۴۸۱
آز تحقیقاتی رباتيک ۳۴۹۲
آز تحقیقاتی سازگار زيستي ۳۴۳۵
آز سيالات ۳۴۷۴
آز CAD/CAM ۳۴۷۲
آز عمليات حرارتي ۳۴۹۶
آز تحقیقاتی ليزر ۳۴۶۷
آز مکاترونيک ۳۴۸۷
آز هيدروليک نيوماتيک ۳۴۶۸
آز عمليات حرارتي ۳۴۹۶
آز کنترل خودکار ۳۴۶۴
کارگاه دوره عمومي ۳۴۷۸-۳۴۷۷
کارگاه اتو مکانيک ۳۴۸۵
کارگاه جوشکاري تخصصي ۳۴۹۸
کارگاه ريخته گري و مدل سازي ۳۴۶۹
کارگاه ماشين کاري ۳۴۸۶
کارگاه CNC ۳۴۸۸
------------------- ------------- ------------------------------------------
سایر واحد ها ---
------------------- ------------- ------------------------------------------
مرکز محاسبات ۳۴۳۸-۳۴۳۹
کتابخانه ۳۴۹۱
شوراي صنفي ۳۴۸۲
انجمن علمي ۳۴۷۶
دفتر گروه کوهنوردي ۳۴۳۶
جامع فارغ التحصيلان ۳۴۴۱
دانشجويان دکتري ۳۴۰۶-۳۴۱۰
دفتر نشريه افق ۳۴۰۸
غذاخوري اساتيد ۳۴۴۴