آزمايشگاه ها

 
جستجو
نام آزمایشگاه نام استاد
 
 

 

 

آزمايشگاه پردازش موازي

سرپرست : حمید نادران

دوره عمومی

سرپرست:

آزمايشگاه تحليل تجربی تنش

سرپرست : يونس عليزاده وقاصلو

آزمايشگاه آکوستيک

سرپرست : عبدالرضا اوحدي همداني

آزمايشگاه ارتعاشات و کنترل

سرپرست : فيروز بختياري نژاد

آزمايشگاه انتقال حرارت

سرپرست : مجيد صفاراول

آزمايشگاه تبديل انرژی

سرپرست : رضا حسيني ابرده

آزمايشگاه تخصصي جوشکاری

سرپرست : ايرج ستاري فر

آزمايشگاه ترموديناميک

سرپرست : رضا حسيني ابرده

آزمايشگاه تست غيرمخرب

سرپرست : مهدي احمدي نجف آبادي

آزمايشگاه رباتهای سيار

سرپرست : مهيار نراقي

آزمايشگاه رباتيک و اتوماسيون

سرپرست : محسن بهرامي

آزمايشگاه ماشينکاری

سرپرست : عبدالرضا رحيمي

آزمايشگاه مواد مرکب

سرپرست : مجتبي صديقي

آزمايشگاه مکاترونيک

سرپرست : فرشاد برازنده

آزمايشگاه مکانيک سيالات

سرپرست : حسن رحيم زاده